Pracuj i Studiuj

Odbiorcy informacji poniżej - kandydaci do pracy w lokalnej strukturze sieci placówek GABK.

Pracownicy – kierownicy placówek GABK w niedalekiej przyszłości powinni uzyskać status studenta partnerskiej uczelni. Będzie możliwość 100 % refundacji kwalifikowanych pozycje kosztów studiów.
Dotyczy to szczególnie: czesnego, kosztów dojazdu i pobytu w Warszawie 4 dni w miesiącu.
Studentami będą jedynie pracownicy placówek GABK. Z tego powodu zjazdy będą prowadzone w dni robocze tygodnia. Studia na kierunkach zaocznych.

Dochody na koszty funkcjonowania placówki GABK w tym wynagrodzenie kierownika ( studenta) wypracowywane będą przez spółdzielnię socjalną.
Podmiot ekonomii społecznej powołają dwie organizacje studentów. Siedziba spółdzielni powinna znajdować się na adresie zamieszkania kierownika. Student - kierownik GABK będzie pełnić zadania prezesa jednoosobowego zarządu tej konkretnej spółdzielni.
Praca w GABK i w spółdzielni będzie komponentem obowiązkowych praktyk studenckich. Spółdzielnia będzie miejscem praktyki zawodowej oraz generowania dochodów studenta.

Placówka będzie częścią terenowej strukturze sieci biur programu Gminne Akademickie Biura Karier. Student – pracownik GABK będzie jednocześnie współpracownikiem grupy banków.
Pracując komercyjnie, aby zarobić na swoje studia i chleb codzienny będzie pełnić funkcję szefa spółdzielni socjalnej. Podmiot ten będzie poligonem doświadczeń biznesowych i źródłem wytwarzania dochodu, miejscem stażu zawodowego w okresie studiów. Student rozpocznie swoją przygodę z GABK.

Złożenie deklaracji zostania studentem październik 2019 roku partnerskiej uczelni wyższej w Warszawie.

Bez złożenia deklaracji podjęcia studiów w 2019 r. nie można otrzymać pracy w terenowej strukturze biura programu GABK. Dlaczego?
Gdyż profesjonalne wykonywanie zadań na rzecz banku, partnerskich funduszy inwestycyjnych
nie gwarantuje wykształcenie z dziedziny historii np. Nilu.
Gwarancja zatrudnienia to także znajomość produktów konkretnej grupy banków.

Informacja o formie studiów
System kształcenia na odległość ( platforma CloudA) eliminuje konieczność częstego udziału w zjazdach. Jednocześnie zapewni codzienny udziału z wykładach. Student może bez obciążeń poświęcić czas na pracę zarobkową w lokalnym biurze sieci programu GABK.
Studia dla pracowników GABK objęte zostały pilotażowym, innowacyjnym programem kształcenia.

Zadanie organizacyjne studenta na start:

Po telekonferencji i podjęciu decyzji o zatrudnieniu w placówce GABK ( etat, jako prezes lokalnej spółdzielni socjalnej) należy wskazać miejscowość, w której przyszły student będziesz chciał mieszkać i pracować w okresie studiów. Będzie mieszkać po zakończeniu studiów.

W podjęciu decyzji pomocna będzie bliska realna perspektywa zamieszkania w 2019 roku w domku jednorodzinnym, parterowym o wielkości od 88 m2?
Student pracownik GABK nie będzie zaciągać kredytu. Nawet nie będzie poręczycielem kredytu. Kredytowanie kosztów budowy domku zapewniają partnerzy komercyjni programu GABK.

Po podpisaniu ( elektronicznie) kontraktu socjalno – edukacyjnego rozpocznie się szkolenie kandydata przygotowawcze do pracy w GABK. Szkolenie on Line w 100 % na koszt biura programu GABK w Warszawie. Student pozna zadania na rzecz funduszy inwestycyjnych i banku. Podane będą zasady naliczania wynagradzania studenta za zlecenia wykonane na rzecz banków oraz funduszy inwestycyjnych. Podane zostaną warunki, zasady dokonywania refundacji kosztów studiów. Jednak nie nastąpi to tylko za same chęci studenta.
Zgadzając się na rozszerzony, ale innowacyjny program studiów student wyraża zgodę na zatrudnienie w lokalnej strukturze tworzonej przez naszych komercyjnych partnerów. Z tego powodu część szkolenia bankowego już od stycznia 2019 r. prowadzona będzie w języku angielskim. Początkowo ta część zajęć prowadzona będzie permanentnie z udziałem tłumacza symultanicznego. Jednak po kolejnych miesiącach studiów, każdy zobowiązany będzie opanować język na tyle, aby tylko pomocniczo korzystać z tłumacza.

Partnerzy komercyjni zapewniają każdemu studentowi minimum godzinę dziennie kontaktu z osobą anglojęzyczną z Wielkiej Brytanii. Jest to najlepszy sposób na szlifowanie języka nomenklatury świata finansów w tym bankowców, pracowników funduszy inwestycyjnych. Tylko osoba dostatecznie sprawnie potrafiąca komunikować się z kolegami w Anglii, z USA czy z Azji otrzyma w przyszłości najlepsze kontrakty Organizatorzy programu GABK są przekonani, że to nasi studenci otrzymają bardzo dobrze płatne kontrakty. Prosimy o tym zawsze pamiętać. Jak również o tym, że banki nie będą przekazywały środków pieniężnych studentom tylko, dlatego, że studenci obiecują się uczyć.

Należy oddzielić studia od zajęć fakultatywnych, od pracy zarobkowej.
Realnie zaliczenie danego etapu programu kształcenia fakultatywnego oznacza otrzymanie środków finansowych na spółdzielnię. Na spółdzielnię, czyli także pensja prezesa- kierownika GABK – studenta.
Takie są zasady dochodowe obowiązujące w realnym świecie gospodarki rynkowej.
Obowiązuje rynkowa zasad wypłaty środków finansowych:
ile zarobisz tyle otrzymasz.

Bonusy dodatkowe.
Komercyjni partnerzy gwarantują studentowi kredytowanie (bez udziału studenta) kosztów budowy i wyposażenia małego domku jednorodzinnego.
Takie standardy zachęt praktykowane są tylko w bardzo elitarnych szkołach w Polsce. Zasady te dość powszechnie stosowane są w USA oraz krajach najlepiej rozwiniętych.
Polska niestety nie jest w tej „lidze”. Studia i praca, w GABK to pokazanie drogi, którą absolwenci Uczelni mogą wejść do klubu dla najlepszych.
Oczywistym jest, więc fakt, że pierwszy rok studiów będzie wymagał dyscypliny i mądrego dostrzegania perspektyw rozwoju zawodowego. Należy rozsądnie podchodzić do warunków refundowania kosztów studiów. Żadnych postaw roszczeniowych.

Studia równolegle ze szkoleniem z zadań na rzecz banku.

Celem nauki dodatkowej (fakultatywnej) jest poznanie produktów banku, udział w zespołach analizy wniosków kredytowych, analizy bankowej jakiejś inwestycji. Praca w zespołach, praca w chmurze obliczeniowej pod okiem fachowców z banku pozwoli stopniowo opanować tę odpowiedzialna sztukę.
Bez zaliczenia praktyki zawodowej nie będzie możliwości uzyskania zatrudnienia.

Informacje organizacyjne do okresu zjazdów.

Na zajęciach student musi być nawet, gdyby miał podpierać się przysłowiowym „nosem”. Zwolnienia lekarskie z powodu urodzin sąsiada będą bardzo źle odbierane.
Refundacja kosztów przez partnera komercyjnego może nastąpić dopiero po zaliczeniu części praktycznej programu szkolenia fakultatywnego. Partner komercyjny może refundować 100% pozycji kwalifikowanych kosztów studiów.

Refundacja kosztów studiów:
intensywna nauka, opanowanie części praktycznej ( umiejętności praktyczne ) z programu szkolenia to okres wstępnej weryfikacji kandydatów. Możliwe do uzyskiwania przez studenta dochody będą skromne, ale ostatecznie bilans zamknięcia wykaże nadwyżkę.

Okres szkolenia marzec – sierpień 2019 roku - udział studenta w drugim etapie szkolenia fakultatywnego także jest zintegrowany z programem studiów zasadniczych od października 2019 roku.
Partnerzy komercyjni spodziewają się, że spółdzielnie socjalne prowadzone przez studentów będą uzyskiwać dochody pozwalające nie tylko pokrywać bieżące koszty studiów, ale także zapewnić środki na bardzo godne życie studenta pracownika GABK a jednocześnie prezesa spółdzielni.

Istotnym składnikiem kosztów studiów będą zjazdy organizowane raz w miesiącu i trwające pełne 4 dni. Realnie będą to zjazdy pracowników sieci GABK. Zjazdy = firmowe eventy organizowane będą tylko dla studentów – pracowników GABK. Realnie status taki uzyskać może po jednej - dwie osoby na gminę.

Organizatorzy GABK oraz Władze Uczelni spodziewają się, że większości studentów przyjedzie do Warszawy wieczorem (poprzedzającym zjazdy). Podróż może trwać i kilkanaście godzin.
W Warszawie spokojnie wypoczną.
Przygotują się do spotkań z wykładowcami Uczelni, bankowcami i innymi partnerami biura programu GABK. Same zajęcia nie będą męczące.
Bufet z bezpłatnymi posiłkami (w tym solidny obiad) to raczej pożądany punkt w programie „delegacji” studenta w Warszawie.
Można będzie także zaplanować popołudniowe kulturalne towarzyskie spotkania w Warszawie.
Podczas wykładów natomiast i przerw na kawę będą mieć obowiązek i przyjemność zaliczenia regularnych bezpośrednich spotkań z przedstawicielami partnerskich banków oraz funduszy inwestycyjnych.
Pobyt w Warszawie będzie, więc bardziej przyjemną kilkudniową delegacją niż nużącymi wykładami.
Tak na marginesie tej tematyki: wycieczką tym bardziej przyjemną, że opłacaną całkowicie z budżetu spółdzielni socjalnej. Zjazdy będą organizowane nie częściej jak raz na miesiąc.
Dlaczego jest to ważna informacja?
Nie będą tolerowane sytuacje spóźniania się na wykłady. Spotkania zawodowe będące także zajęciami akademickimi. Student będzie mieć obowiązek traktowania spotkań biznesowych w Warszawie jak normalny obowiązek pracy, czyli umowne 8 godzin. Tak stanowi Kodeks Pracy.
Mało tego. Nie będą mile widziani studenci zasypiający ze zmęczenia po podróży „na szybko”.
Przyjechać wieczorem, przespać się i przystąpić do zajęć. Czy więc jest sens dojeżdżania kilka godzin codziennie? „Padać” ze zmęczenia? Zdecydowanie nie.
Ważny jest więc czas dojazdu na ponad planowe zjazdy akademickie, odpoczynek po zajęciach i ponowny powrót do udziału w zjazdach. Przecież wszyscy chcą otrzymać pracę w terenowej strukturze sieci GABK.

Jadąc do Warszawy nawet z najbardziej odległej miejscowości, jedzie student docelowo w tzw. delegację. Zakwaterowanie w rozumieniu adresu pomoże wskazać nasz komercyjny partner. Decyzja należy do studenta. My rekomendujemy wariant z przyjazdem i pobytem w Warszawie.

Kiedy nastąpi zatrudnienie w sieci GABK – etat?
Zatrudnienie oznacza, że Kierownik GABK - przyszły student 2019 r. potrafi samodzielnie wykonać zadanie.
Potrafi wypracować dochody na swoje wynagrodzenie, składki ZUS i inne wydatki spółdzielni socjalnej. Kiedy to nastąpi? W jakim czasie będzie samodzielnym pracownikiem Zespołu?

Nie ma na to odpowiedzi. Jedni będą zarabiać już po trzech miesiącach inni po sześciu miesiącach.
Zależy to tylko od umiejętności i zaangażowania się studenta.
Formalne zatrudnienie na etat w 2019 roku stanie się faktem jedynie dla tych kierowników GABK, którzy chcą, potrafią i będą realizować szczególnie ważną - część praktyczną programu szkolenia zawodowego.

Program szkolenia jest tożsamy z realizowanym w przyszłości programem kształcenia akademickiego fakultatywnego. Będzie prowadzony z udziałem lektorów – pracowników zagranicznych funduszy inwestycyjnych i polskich banków. Większość spotkań z tymi osobami będzie realizowana systemem telekonferencyjnym.
Będzie także praca w międzynarodowych zespołach przygotowania finansowania inwestycji.
Organizatorzy przewidzieli także spotkania bezpośrednie z grupą wykładowców zagranicznych.
Nawet krótka rozmowa w przerwie między wykładami, kiedyś będzie mogła owocować ciekawszą pracą po zakończeniu studiów.
Student powinien zdawać sobie sprawę, że już w czasie studiów będziecie obracać się w elicie świata biznesu. Po ukończeniu studiów staniecie się „starymi” kolegami pracowników tych zagranicznych instytucji finansowych.

Kilka uwag techniczno - organizacyjnych.
Aby uzyskać status pracownika lokalnej sieci biur GABK a tym samym partnera partnerskich banków i funduszy inwestycyjnych, należy także być przygotowanym do korzystania z elektronicznych narzędzi pracy. Zarządzanie programem GABK wymusiło przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania klasy ERP. Czy słyszeliście coś o …. AWATARZE - asystencie studenta?

Zapraszamy do pracy w sieci GABK. Zapraszamy do uzyskania statusu studenta partnerskiej Uczelni.